અક્ષય કુમાર અને તેમની પત્ની ટ્વિંકલ ખન્ના કોરોના કાળમાં દેશ સાથે: UKથી 250 ઑક્સીજન કંસટ્રેટર મશીનો અને 5000 નેઝલ કૈનુલા મંગાવી ડોનેટ કર્યા

અક્ષય કુમાર અને તેમની પત્ની ટ્વિંકલ ખન્ના કોરોના કાળમાં દેશ સાથે: UKથી 250 ઑક્સીજન કંસટ્રેટર મશીનો અને 5000 નેઝલ કૈનુલા મંગાવી ડોનેટ કર્યા