અમદાવાદ બાદ સુરતમાં વેકસીન ખૂટી: 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને 2 દિવસ નહીં અપાય કોરોનાની રસી; 18થી 44 વયના લોકોને આપવામાં આવશે

અમદાવાદ બાદ સુરતમાં વેકસીન ખૂટી: 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને 2 દિવસ નહીં અપાય કોરોનાની રસી; 18થી 44 વયના લોકોને આપવામાં આવશે