કેજરીવાલની ઘોષણા: દિલ્હીના લોકોને બે મહિના સુધી મળશે ફ્રી રાશન, ટેક્સી અને ઓટો ડ્રાઈવરોને પણ 5000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ

કેજરીવાલની ઘોષણા: દિલ્હીના લોકોને બે મહિના સુધી મળશે ફ્રી રાશન, ટેક્સી અને ઓટો ડ્રાઈવરોને પણ 5000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ