કોરોના કાળમાં ગુજરાત સરકારની મુશ્કેલીઓમાં વધારો: 1700 ડોકટરોએ હડતાળ કરવાની ચીમકી આપી, 15 માગણીઓને લઈને સરકારને આપ્યું આવેદનપત્ર

કોરોના કાળમાં ગુજરાત સરકારની મુશ્કેલીઓમાં વધારો: 1700 ડોકટરોએ હડતાળ કરવાની ચીમકી આપી, 15 માગણીઓને લઈને સરકારને આપ્યું આવેદનપત્ર