ત્રીજી વાર માં બનવા જઈ રહેલી લીઝા હેડને બેબીબંપ સાથે કરાવ્યું ફોટોશૂટ, બે બાળકો પણ સાથે જોવા મળ્યા