દિલ્હી : અરવિંન્દ કેજરીવાલ ની પત્ની થઇ કોરોના પોઝિટિવ અને થયા આઇસોલેટ, સાથે સાથે કેજરીવાલ જી પણ થયા આઇસોલેટ

દિલ્હી : અરવિંન્દ કેજરીવાલ ની પત્ની થઇ કોરોના પોઝિટિવ અને થયા આઇસોલેટ, સાથે સાથે કેજરીવાલ જી પણ થયા આઇસોલેટ