દેશમાં મળ્યો કોરોનાનો નવો AP સ્ટ્રેન: 3થી 4 દિવસમાં બીમાર થઈ જાય છે લોકો; 15 ગણું વધુ ફેલાવે છે સંક્રમણ

દેશમાં મળ્યો કોરોનાનો નવો AP સ્ટ્રેન: 3થી 4 દિવસમાં બીમાર થઈ જાય છે લોકો; 15 ગણું વધુ ફેલાવે છે સંક્રમણ