મારૂં ગામ કોરોનામુકત ગામ: ગુજરાતના 248 તાલુકાની 14,246 ગ્રામ પંચાયતોમાં 10 હજારથી વધુ કોમ્યુનિટી કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ, દર્દીઓ માટે 1 લાખથી વધુ બેડની સુવિધા

મારૂં ગામ કોરોનામુકત ગામ: ગુજરાતના 248 તાલુકાની 14,246 ગ્રામ પંચાયતોમાં 10 હજારથી વધુ કોમ્યુનિટી કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ, દર્દીઓ માટે 1 લાખથી વધુ બેડની સુવિધા