રેમડેસિવિરનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું: 800નું ઈન્જેક્શન 18,000 માં વેચતા હતા, પોલીસે ડમી ગ્રાહક બની સંચાલક સહિત 3 લોકોની કરી ધરપકડ; 8 ઇન્જેક્શનો જપ્ત કર્યા

રેમડેસિવિરનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું: 800નું ઈન્જેક્શન 18,000 માં વેચતા હતા, પોલીસે ડમી ગ્રાહક બની સંચાલક સહિત 3 લોકોની કરી ધરપકડ; 8 ઇન્જેક્શનો જપ્ત કર્યા