વાલીઓ માટે રાહત ભરી ખબર: સુપ્રીમ કોર્ટે ઓનલાઈન ક્લાસીસની ફી ઘટાડવાનો આદેશ આપ્યો, કહ્યું- કેમ્પસમાં આપવામાં આવતી કોઈ સુવિધાનો ખર્ચ ઉઠાવો પડતો નથી., તેના કારણે સંચાલનનો ખર્ચ ઓછો થઈ ગયો

વાલીઓ માટે રાહત ભરી ખબર: સુપ્રીમ કોર્ટે ઓનલાઈન ક્લાસીસની ફી ઘટાડવાનો આદેશ આપ્યો, કહ્યું- કેમ્પસમાં આપવામાં આવતી કોઈ સુવિધાનો ખર્ચ ઉઠાવો પડતો નથી., તેના કારણે સંચાલનનો ખર્ચ ઓછો થઈ ગયો