વેકસીન બાદ દવાઓ પણ ખૂટી: સરકારી-પબ્લિક હોસ્પિટલો અને મેડિકલ સ્ટોર્સ પર કોરોનામાં જરૂરી ફેબિફ્લૂ, ઝિંક અને વિટામિન-C સહિત અન્ય દવાઓની ભારે અછ્ત; દર્દીઓને રઝળ‌વાનો વારો આવ્યો

વેકસીન બાદ દવાઓ પણ ખૂટી: સરકારી-પબ્લિક હોસ્પિટલો અને મેડિકલ સ્ટોર્સ પર કોરોનામાં જરૂરી ફેબિફ્લૂ, ઝિંક અને વિટામિન-C સહિત અન્ય દવાઓની ભારે અછ્ત; દર્દીઓને રઝળ‌વાનો વારો આવ્યો