માતા-પિતા માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો: થલતેજમાં ક્રિકેટ રમતી વખતે બોલ લેવા ગયેલા 12 વર્ષના બાળકનો પગ મંદિરનો ગેટ કૂદતી વખતે લપસ્યો, લોખંડનો ભાલો છાતીમાં ઘુસી જતા મોત

માતા-પિતા માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો: થલતેજમાં ક્રિકેટ રમતી વખતે બોલ લેવા ગયેલા 12 વર્ષના બાળકનો પગ મંદિરનો ગેટ કૂદતી વખતે લપસ્યો, લોખંડનો ભાલો છાતીમાં ઘુસી જતા મોત