હવે ઈટાલીના લોકો માણશે ગીરની કેસર કેરીનો સ્વાદ: પહેલીવાર દરિયાઈ માર્ગે 14 ટન કેરી મુન્દ્રા પોર્ટથી મોકલાશે, 25 દિવસ બાદ ઈટાલી પહોંચવાનો અંદાજ

હવે ઈટાલીના લોકો માણશે ગીરની કેસર કેરીનો સ્વાદ: પહેલીવાર દરિયાઈ માર્ગે 14 ટન કેરી મુન્દ્રા પોર્ટથી મોકલાશે, 25 દિવસ બાદ ઈટાલી પહોંચવાનો અંદાજ