કોરોના અને મ્યુકોરમાઇકોસિસ બાદ MIS-C બીમારીની એન્ટ્રી: અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ રોગથી બે બાળકોના મોત; 7ને બચાવી લેવાયા; અન્ય એક બાળક સારવાર હેઠળ

કોરોના અને મ્યુકોરમાઇકોસિસ બાદ MIS-C બીમારીની એન્ટ્રી: અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ રોગથી બે બાળકોના મોત; 7ને બચાવી લેવાયા; અન્ય એક બાળક સારવાર હેઠળ