જોઈ લઇશ તને……રાજસ્થાનમાં બેઠક દરમિયાન ફ્રી રસીકરણ અભિયાનને લઈને સીએમ ગહેલોતની સામે જ બે મંત્રીઓ બાઝી પડ્યા, બંનેએ એકબીજાને ધમકી આપી

જોઈ લઇશ તને……રાજસ્થાનમાં બેઠક દરમિયાન ફ્રી રસીકરણ અભિયાનને લઈને સીએમ ગહેલોતની સામે જ બે મંત્રીઓ બાઝી પડ્યા, બંનેએ એકબીજાને ધમકી આપી