કેન્દ્ર સરકારે બાળકોની સારવાર સંબંધી ગાઇડલાઇન્સ જાહેર કરી: કોરોના સંક્રમિત બાળકોને રેમડિસિવિર ઇન્જેક્શન ન આપવાની સલાહ આપી, સમજી-વિચારીને સિટી સ્કેન કરવાનું પણ કહ્યું

કેન્દ્ર સરકારે બાળકોની સારવાર સંબંધી ગાઇડલાઇન્સ જાહેર કરી: કોરોના સંક્રમિત બાળકોને રેમડિસિવિર ઇન્જેક્શન ન આપવાની સલાહ આપી, સમજી-વિચારીને સિટી સ્કેન કરવાનું પણ કહ્યું