ચિંતાજનક મામલો: અહમદનગરમાં એક જ મહિનામાં 8,000 કરતા વધારે બાળકો થયા સંક્રમિત; ઉદ્ધવ ઠાકરે એ કોરોનાની ત્રીજી લહેરને લઈ આપી ચેતવણી

ચિંતાજનક મામલો: અહમદનગરમાં એક જ મહિનામાં 8,000 કરતા વધારે બાળકો થયા સંક્રમિત; ઉદ્ધવ ઠાકરે એ કોરોનાની ત્રીજી લહેરને લઈ આપી ચેતવણી