કોરોના આવ્યા બાદ અંધશ્રદ્ધાનું પ્રમાણ વધ્યું: કોરોનાથી બચવા 92 ટકા લોકોએ રાખી હતી માનતા, 60 ટકા લોકોએ ભુવાનો આશરો લીધો; સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના મનોવિજ્ઞાાન ભવનના સર્વેમાં થયો ખુલાસો

કોરોના આવ્યા બાદ અંધશ્રદ્ધાનું પ્રમાણ વધ્યું: કોરોનાથી બચવા 92 ટકા લોકોએ રાખી હતી માનતા, 60 ટકા લોકોએ ભુવાનો આશરો લીધો; સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના મનોવિજ્ઞાાન ભવનના સર્વેમાં થયો ખુલાસો