કાર્તિક આર્યનનું કરિયર મુશ્કેલીમાં: ‘દોસ્તાના 2’, ‘ફ્રેડી’ પછી આનંદ એલ રાયની આગામી ફિલ્મ માંથી થયો બહાર; હવે આયુષ્માન ખુરાનાને મળી શકે છે મોકો

કાર્તિક આર્યનનું કરિયર મુશ્કેલીમાં: ‘દોસ્તાના 2’, ‘ફ્રેડી’ પછી આનંદ એલ રાયની આગામી ફિલ્મ માંથી થયો બહાર; હવે આયુષ્માન ખુરાનાને મળી શકે છે મોકો