એપોલો બાદ શેલ્બીને પણ પેઇડ ડ્રાઇવ થ્રુ વેક્સિનની મંજૂરી: 1,000 રૂપિયા આપવો પડશે ચાર્જ; દરરરોજ 500 લોકોને આપવામાં આવશે વેક્સીન; કેશ, કાર્ડ અને Paytmથી થઈ શકશે પેમેન્ટ

એપોલો બાદ શેલ્બીને પણ પેઇડ ડ્રાઇવ થ્રુ વેક્સિનની મંજૂરી: 1,000 રૂપિયા આપવો પડશે ચાર્જ; દરરરોજ 500 લોકોને આપવામાં આવશે વેક્સીન; કેશ, કાર્ડ અને Paytmથી થઈ શકશે પેમેન્ટ