અમદાવાદમાં વેક્સીનનો પણ વેપાર: સરકાર પાસે રસી નથી, જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલ્સમાં 850થી લઈને 1500 રૂપિયામાં વેક્સિન ઉપલબ્ઘ

અમદાવાદમાં વેક્સીનનો પણ વેપાર: સરકાર પાસે રસી નથી, જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલ્સમાં 850થી લઈને 1500 રૂપિયામાં વેક્સિન ઉપલબ્ઘ