કોરોના ગાઈડલાઈન અને ટ્રાફિકના નિયમોની ઐસી કી તૈસી: અમદાવાદીઓએ 4 મહિનામાં 1.30 લાખથી વધુનો દંડ ભર્યો; 7,659 લોકો સામે કેસ નોંધાયા

કોરોના ગાઈડલાઈન અને ટ્રાફિકના નિયમોની ઐસી કી તૈસી: અમદાવાદીઓએ 4 મહિનામાં 1.30 લાખથી વધુનો દંડ ભર્યો; 7,659 લોકો સામે કેસ નોંધાયા