કોરોનાના કેસ ઘટતા હવે વિકાસ વેગ પકડશે: 7 મી જૂનથી ગુજરાતની તમામ કચેરીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રની ઓફિસો 100 ટકા સ્ટાફની હાજરી સાથે કામકાજ કરી શકશે, પડતર ફાઇલોનો ઝડપથી નિકાલ કરવાનો આપ્યો આદેશ

કોરોનાના કેસ ઘટતા હવે વિકાસ વેગ પકડશે: 7 મી જૂનથી ગુજરાતની તમામ કચેરીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રની ઓફિસો 100 ટકા સ્ટાફની હાજરી સાથે કામકાજ કરી શકશે, પડતર ફાઇલોનો ઝડપથી નિકાલ કરવાનો આપ્યો આદેશ