કોરોના કાળમાં આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા પત્રકારોની મદદે આવ્યા અમિતાભ બચ્ચન; ત્રણ મહિનાનું રાશન, વીજળીનું બિલ, મકાનનું ભાડુ ચૂકવી આપ્યું

કોરોના કાળમાં આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા પત્રકારોની મદદે આવ્યા અમિતાભ બચ્ચન; ત્રણ મહિનાનું રાશન, વીજળીનું બિલ, મકાનનું ભાડુ ચૂકવી આપ્યું