મહેશ માંજરેકરની ફિલ્મ ‘સ્વતંત્ર વીર સાવરકર’માં આયુષ્યમાન ખુરાનાની એન્ટ્રી, નિભાવશે લીડ રોલ

મહેશ માંજરેકરની ફિલ્મ ‘સ્વતંત્ર વીર સાવરકર’માં આયુષ્યમાન ખુરાનાની એન્ટ્રી, નિભાવશે લીડ રોલ