ફેક સર્ટિફિકેટ બનાવી ડોક્ટર બની મરાઠી ફિલ્મોની પ્રોડયૂસર: બાલ ઠાકરેની બાયોપિક બનાવનાર સ્વપ્રા પાટકરની પોલિસે કરી ઘરપકડ, નકલી PHDની ડીગ્રી લઈ કરી રહી હતી માનસિક દર્દીઓની સારવાર

ફેક સર્ટિફિકેટ બનાવી ડોક્ટર બની મરાઠી ફિલ્મોની પ્રોડયૂસર: બાલ ઠાકરેની બાયોપિક બનાવનાર સ્વપ્રા પાટકરની પોલિસે કરી ઘરપકડ, નકલી PHDની ડીગ્રી લઈ કરી રહી હતી માનસિક દર્દીઓની સારવાર