વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી પથરીની સફળ સર્જરી….ભરૂચના તબીબે ઓપરેશન કરી વૃદ્ધના મૂત્રાશય માંથી નારિયેળના સાઇઝની પથરી નિકાળી; 640 ગ્રામ વજન અને 4 ઇંચ લાંબી

વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી પથરીની સફળ સર્જરી….ભરૂચના તબીબે ઓપરેશન કરી વૃદ્ધના મૂત્રાશય માંથી નારિયેળના સાઇઝની પથરી નિકાળી; 640 ગ્રામ વજન અને 4 ઇંચ લાંબી