રસપ્રદ કિસ્સો: ભાગલપુરમાં ઓનલાઈન ક્લાસ દરિમયાન શિક્ષક અને વિદ્યાર્થિની એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા; કોઈ પણ જાતના દહેજ, બેન્ડ-બાજા અને જાનૈયા વગર મંદિરમાં કર્યા લગ્ન

રસપ્રદ કિસ્સો: ભાગલપુરમાં ઓનલાઈન ક્લાસ દરિમયાન શિક્ષક અને વિદ્યાર્થિની એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા; કોઈ પણ જાતના દહેજ, બેન્ડ-બાજા અને જાનૈયા વગર મંદિરમાં કર્યા લગ્ન