મહેસાણામાં વિમલ ઓઈલ પર CBIના દરોડા: 4 ડાયરેક્ટરો તથા અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ સામે બેંકની સાથે રૂ.678.93 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ

મહેસાણામાં વિમલ ઓઈલ પર CBIના દરોડા: 4 ડાયરેક્ટરો તથા અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ સામે બેંકની સાથે રૂ.678.93 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ