હવે વધશે વેક્સીનેશનની ગતિ: વેક્સિન કંપની મોડર્ના અને ફાઈઝરનો ભારત આવવાનો રસ્તો સાફ, વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા ઈમરજન્સી ઉપયોગની મળી મંજૂરી; દેશમાં લોન્ચિંગ બાદ બ્રિજ ટ્રાયલની જરૂર નહીં રહે

હવે વધશે વેક્સીનેશનની ગતિ: વેક્સિન કંપની મોડર્ના અને ફાઈઝરનો ભારત આવવાનો રસ્તો સાફ, વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા ઈમરજન્સી ઉપયોગની મળી મંજૂરી; દેશમાં લોન્ચિંગ બાદ બ્રિજ ટ્રાયલની જરૂર નહીં રહે