પ્રમોશન તો આપી દીધું પણ હવે માર્કશીટ કેવી રીતે તૈયાર કરવી ?: ધોરણ-10ની પરીક્ષા રદ્દ થતા શિક્ષણ વિભાગ મૂંઝવણમાં; ધો.7-8 અને 9ના આધારે પરિણામ જાહેર થાય તેવી શક્યતા

પ્રમોશન તો આપી દીધું પણ હવે માર્કશીટ કેવી રીતે તૈયાર કરવી ?: ધોરણ-10ની પરીક્ષા રદ્દ થતા શિક્ષણ વિભાગ મૂંઝવણમાં; ધો.7-8 અને 9ના આધારે પરિણામ જાહેર થાય તેવી શક્યતા