મહીસાગરના લુણાવાડામાં સામૂહિક આપઘાતની ઘટના: એક જ ગામના હોવાથી પરિવારજનોએ લગ્ન કરવાની નાં પાડી, પ્રેમી પંખીડાએ મહીસાગર નદીમાં ઝંપલાવી કરી આત્મહત્યા; પગલું ભરતા પહેલા એક બીજાના હાથ દુપટ્ટાથી બાંધ્યા

મહીસાગરના લુણાવાડામાં સામૂહિક આપઘાતની ઘટના: એક જ ગામના હોવાથી પરિવારજનોએ લગ્ન કરવાની નાં પાડી, પ્રેમી પંખીડાએ મહીસાગર નદીમાં ઝંપલાવી કરી આત્મહત્યા; પગલું ભરતા પહેલા એક બીજાના હાથ દુપટ્ટાથી બાંધ્યા