લૉકડાઉનની માર: ‘ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ-4’નો રનરઅપ રહેલો બિકી દાસ અકસ્માત થતાં હોસ્પિટલમાં દાખલ, પૈસાની તંગીને કારણે ડિલિવરી બોય તરીકે કરતો હતો કામ

લૉકડાઉનની માર: ‘ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ-4’નો રનરઅપ રહેલો બિકી દાસ અકસ્માત થતાં હોસ્પિટલમાં દાખલ, પૈસાની તંગીને કારણે ડિલિવરી બોય તરીકે કરતો હતો કામ