કોરોના સામે જંગ જીતી રહ્યું છે અમદાવાદ: 99 દિવસ બાદ 100થી ઓછા કેસ નોંધાયા, હવે શહેરમાં એકેય માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ નહીં

કોરોના સામે જંગ જીતી રહ્યું છે અમદાવાદ: 99 દિવસ બાદ 100થી ઓછા કેસ નોંધાયા, હવે શહેરમાં એકેય માઈક્રો કન્ટેનમેન્ટ નહીં