ભારતીય નૌસેનાની તાકતમાં થયો વધારો: રક્ષા મંત્રાલયે પ્રોજેક્ટ-75 India હેઠળ 6 સબમરીનના નિર્માણને આપી મંજૂરી; લાંબા સમયથી આ પ્રોજેક્ટ અટકાયેલો હતો

ભારતીય નૌસેનાની તાકતમાં થયો વધારો: રક્ષા મંત્રાલયે પ્રોજેક્ટ-75 India હેઠળ 6 સબમરીનના નિર્માણને આપી મંજૂરી; લાંબા સમયથી આ પ્રોજેક્ટ અટકાયેલો હતો