મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ પર નહિ વાગે બ્રેક: સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરતી અરજી દિલ્હી હાઇકોર્ટે ફગાવી, સાથે અરજદારને એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો

મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ પર નહિ વાગે બ્રેક: સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરતી અરજી દિલ્હી હાઇકોર્ટે ફગાવી, સાથે અરજદારને એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો