સુધરી રહી છે દિલીપ કુમારની તબિયત: હોસ્પિટલમાંથી સામે આવી એક્ટરની પહેલી તસ્વીર, ઓક્સિજન સપોર્ટ વગર જોવા મળ્યા

સુધરી રહી છે દિલીપ કુમારની તબિયત: હોસ્પિટલમાંથી સામે આવી એક્ટરની પહેલી તસ્વીર, ઓક્સિજન સપોર્ટ વગર જોવા મળ્યા