કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ઉલ્લંઘન: લૉકડાઉન દરમિયાન દિશા પટાની સાથે ડ્રાઈવ પર નિકળ્યો ટાઈગર શ્રોફ, મુંબઈ પોલીસે અટકાવી આધાર કાર્ડ અને લાઇસન્સ માંગ્યા

કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ઉલ્લંઘન: લૉકડાઉન દરમિયાન દિશા પટાની સાથે ડ્રાઈવ પર નિકળ્યો ટાઈગર શ્રોફ, મુંબઈ પોલીસે અટકાવી આધાર કાર્ડ અને લાઇસન્સ માંગ્યા