લોકડાઉનમાં ડ્રાઈવિંગ કરવાની સજા: ટાઈગર શ્રોફ અને દિશા પટાની વિરુદ્ધ  મુંબઈમાં દાખલ થઈ  FIR, તપાસ કર્યા બાદ પોલીસે લીધી એક્શન

લોકડાઉનમાં ડ્રાઈવિંગ કરવાની સજા: ટાઈગર શ્રોફ અને દિશા પટાની વિરુદ્ધ મુંબઈમાં દાખલ થઈ FIR, તપાસ કર્યા બાદ પોલીસે લીધી એક્શન