આ પ્રેમ છે સાહેબ…….કેરળના કોટ્ટાયમમાં મહાવતનું મોત થતા હાથીએ આપી ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલિ, દ્રશ્ય જોઈ આસપાસના લોકો આંસુ ન રોકી શક્યા