અમદાવાદમાં ગેરકાયદે બાંધકામ પર હથોડો ઝીંકાયો: ભુમાફિયાઓ વિરુદ્ધ AMC એક્શનમાં, જુહાપુરામાં અલિઝા કોમ્પ્લેક્સની 20 દુકાનો અને 110 રહેણાંક તોડી પાડ્યા

અમદાવાદમાં ગેરકાયદે બાંધકામ પર હથોડો ઝીંકાયો: ભુમાફિયાઓ વિરુદ્ધ AMC એક્શનમાં, જુહાપુરામાં અલિઝા કોમ્પ્લેક્સની 20 દુકાનો અને 110 રહેણાંક તોડી પાડ્યા