હવે અમદાવાદીઓને નહિ નડે ટ્રાફિક: SP રિંગ રોડ પર 660 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પાંચ ફ્લાઇ ઓવર, બે ફૂટ ઓવર અને એક પેડેસ્ટ્રિયન બ્રિજ બનશે; 2 વર્ષમાં કામગીરી પૂરી કરવાનો લક્ષ્યાંક

હવે અમદાવાદીઓને નહિ નડે ટ્રાફિક: SP રિંગ રોડ પર 660 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પાંચ ફ્લાઇ ઓવર, બે ફૂટ ઓવર અને એક પેડેસ્ટ્રિયન બ્રિજ બનશે; 2 વર્ષમાં કામગીરી પૂરી કરવાનો લક્ષ્યાંક