પબ્લિસીટી માટે અદાલતનો કિમતી સમય બર્બાદ કર્યો…..જુહી ચાવલા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 5જી ટેકનોલોજીની અરજી દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફગાવી, સાથે ફટકાર્યો 20 લાખનો દંડ

પબ્લિસીટી માટે અદાલતનો કિમતી સમય બર્બાદ કર્યો…..જુહી ચાવલા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 5જી ટેકનોલોજીની અરજી દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફગાવી, સાથે ફટકાર્યો 20 લાખનો દંડ