ફ્રેન્ચ ઓપન 2021: સેરેના વિલિયમ્સ, ડેનિલ મેદવેદેવ અને એલેક્ઝાન્ડર ઝવેરેવ ટુર્નામેન્ટના પ્રી-કવાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યા

ફ્રેન્ચ ઓપન 2021: સેરેના વિલિયમ્સ, ડેનિલ મેદવેદેવ અને એલેક્ઝાન્ડર ઝવેરેવ ટુર્નામેન્ટના પ્રી-કવાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યા