ફ્રેંચ ઓપન પર કોરોનાનું સંકટ: ક્રોએશિયાના મેટ પેવિક અને નિકોલા મેકટિકનો રિપોર્ટ પોઝિટીવ; ડબલ્સમાં ટુર્નામેન્ટથી બહાર થઈ જોડી, તેમની જગ્યાએ ક્વોલીફાય થયેલી પહેલી જોડીને આપવામાં આવી જગ્યા

ફ્રેંચ ઓપન પર કોરોનાનું સંકટ: ક્રોએશિયાના મેટ પેવિક અને નિકોલા મેકટિકનો રિપોર્ટ પોઝિટીવ; ડબલ્સમાં ટુર્નામેન્ટથી બહાર થઈ જોડી, તેમની જગ્યાએ ક્વોલીફાય થયેલી પહેલી જોડીને આપવામાં આવી જગ્યા