ફ્રેંચ ઓપન 2021: ભારતનો પડકાર સમાપ્ત, ડબલ્સમાં રોહન બોપન્ના અને ક્રોએશિયાના ફ્રાન્કો કુગોરની જોડીને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મળી હાર

ફ્રેંચ ઓપન 2021: ભારતનો પડકાર સમાપ્ત, ડબલ્સમાં રોહન બોપન્ના અને ક્રોએશિયાના ફ્રાન્કો કુગોરની જોડીને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મળી હાર