ધોરણ 10 અને 12ની માર્કશીટમાં માસ પ્રમોશનનો કોઈ ઉલ્લેખ નહીં હોય: ફક્ત ગ્રેડિંગ સાથે તૈયાર થશે માર્કશીટ, નબળા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામપત્રકમાં ગ્રેડ-ડી દર્શાવાશે

ધોરણ 10 અને 12ની માર્કશીટમાં માસ પ્રમોશનનો કોઈ ઉલ્લેખ નહીં હોય: ફક્ત ગ્રેડિંગ સાથે તૈયાર થશે માર્કશીટ, નબળા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામપત્રકમાં ગ્રેડ-ડી દર્શાવાશે