ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર: તાઉ-તે વાવાઝોડાથી માછીમારો અને નાનાં-મોટાં બંદરોને થયેલા નુકસાન સામે 105 કરોડ રૂપિયાનું રાહત પેકેજ જાહેર

ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર: તાઉ-તે વાવાઝોડાથી માછીમારો અને નાનાં-મોટાં બંદરોને થયેલા નુકસાન સામે 105 કરોડ રૂપિયાનું રાહત પેકેજ જાહેર