ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: કોરોનકાળમાં લગભગ બંધ જેવી પરિસ્થતિમાં રહેલ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને રિસોર્ટને મળી રાહત, 1 વર્ષના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાંથી આપી મુક્તિ; વિજળી બિલનો ફિક્સ ચાર્જ પણ કર્યો માફ

ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: કોરોનકાળમાં લગભગ બંધ જેવી પરિસ્થતિમાં રહેલ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને રિસોર્ટને મળી રાહત, 1 વર્ષના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાંથી આપી મુક્તિ; વિજળી બિલનો ફિક્સ ચાર્જ પણ કર્યો માફ