હવે ધર્મ પરિવર્તનના હેતુથી બળજબરી અને કપટથી થયેલા લગ્ન ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા રદ કરાશે: ગુજરાતમાં 15 જૂનથી લાગુ થશે ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય અધિનિયમ 2021; ગુનો કરનાર, કરાવનાર, મદદ કરનાર અને સલાહ આપનાર તમામ સમાન પ્રકારે દોષિત ગણાશે

હવે ધર્મ પરિવર્તનના હેતુથી બળજબરી અને કપટથી થયેલા લગ્ન ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા રદ કરાશે: ગુજરાતમાં 15 જૂનથી લાગુ થશે ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય અધિનિયમ 2021; ગુનો કરનાર, કરાવનાર, મદદ કરનાર અને સલાહ આપનાર તમામ સમાન પ્રકારે દોષિત ગણાશે